منبع مسابقه اقتصاد مقاومتی

چهارمین جشنواره ملی محراب

 

مسابقه از متن کتاب 8 منبر اقتصاد مقاومتی می باشد

مهلت شرکت در مسابقه: 31 فروردین 1396

جهت شرکت در مسابق به قسمت ورود به مسابقات مراجعه نمایید.

چهارمین جشنواره بچه های مسجد

منبع مسابقه مسجد طراز اسلامی

ازدواج و خانواده